Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na wykonanie zadań publicznych w zakresie upowszechnienia kultury fizycznej i sportu