Podpisanie umowy na przebudowę drogi powiatowej nr 1278B

Dzisiaj została podpisana umowa między Powiatem Sokólskim reprezentowanym przez Starostę Sokólskiego Piotra Rećko i Członka Zarządu Kazimierza Łabieńca, Gminą Krynki reprezentowaną przez Burmistrz Krynek Jolantę Gudalewską a wykonawcą – firmą UNIBEP S.A. Przedmiotem umowy jest realizacja zadania – „Przebudowa drogi powiatowej nr 1278B Ostrów Północny – Ostrów Nowy – Nowa Świdziałówka – Górany” na terenie Gmin Krynki i Szudziałowo. Powiat Sokólski pozyskał na powyższą inwestycję 3 000 000 zł  jako dotację z budżetu państwa w ramach Programu Wieloletniego pod nazwą „Program rozwoju gminnej i powiatowej  infrastruktury drogowej na lata 2016-2019”.  /źródło: sokolka-powiat.pl/