Informacja o CEEB

Uprzejmie przypominamy, że od 1 lipca 2021 roku, każdy właściciel lub zarządca budynku zobligowany jest do złożenia w Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków deklaracji dotyczącej źródeł ciepła i spalania paliw.

W związku z tym, zachęcamy do składania deklaracji za pośrednictwem systemu teleinformatycznego Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB), na stronie internetowej Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego (GUNB) – www.gunb.gov.pl.

Osoby które nie mogą skorzystać z tej formy składania deklaracji, mają możliwość złożenia jej w  formie papierowej. Druki deklaracji można pobrać ze  strony internetowej GUNB: https://www.gunb.gov.pl/strona/centralna-ewidencja-emisyjnosci-budynkow , Urzędu: http://krynki.pl/pliki/ , dostępne są również w Urzędzie Miejskim w Krynkach przy ul. Garbarskiej 16, 16-120 Krynki, pokój nr 17.

Przepis dotyczy budynków mieszkalnych (formularz A) oraz budynków niemieszkalnych (formularz B) w  całej Polsce.

Przepisy zakładają 12-miesięczny termin na złożenie deklaracji CEEB dla  budynków już  istniejących – licząc od  1  lipca 2021r., (do 30 czerwca 2022 roku) oraz 14 – dniowy od  dnia uruchomienia nowego źródła ciepła lub spalania paliw (dotyczy nowo powstałych budynków lub zmian istniejącego źródła ciepła).

Szczegółowe informacje w Referacie Gospodarczym Urzędu Miejskiego w Krynkach ul. Garbarska 16, 16-120 Krynki, tel. 85 722 85 50 wew. 38.

Wypełnione wnioski można przesłać pocztą (na adres: Urząd Miejski w Krynkach, ul. Garbarska 16, 16-120 Krynki).