WZAJEMNIE POTRZEBNI

Ogłaszamy otwarty konkurs ofert realizowany w ramach zadania publicznego pn.: WZAJEMNIE POTRZEBNI zlecony przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów ze środków publicznych.

Celem konkursu jest wyłonienie Ofert do dofinansowania, w ramach których wdrażany będzie pilotażowy model efektywnego systemu średnio- i długoterminowej pomocy i włączania społecznego dla osób  i rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym, w tym dla obywateli Ukrainy przebywających w Polsce m. in.w zakresie zaspokajania potrzeb w obszarze mieszkalnictwa, rynku pracy, edukacji i innych usług społecznych.

Każda z ofert złożona w ramach konkursu powinna zawierać utworzenie Społecznej Agencji Najmu.

Termin naboru ofert: do dnia 23 marca 2023 r.

WZAJEMNIE POTRZEBNI – zadanie publiczne zlecone przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów, jako odpowiedź na szczególnie trudną sytuację spowodowaną masowym napływem do Polski obywateli Ukrainy dotkniętych w sposób bezpośredni lub pośredni działaniami wojennymi w wyniku agresji Federacji Rosyjskiej. Zadanie publiczne ma na celu zmniejszanie skutków kryzysu społecznego i mieszkaniowego.

Obecne uwarunkowania wymagają także objęcia niezbędnymi działaniami również obywateli Polski, w szczególności osób i rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym lub znajdujących się w innej trudnej sytuacji życiowej.

Działania te muszą mieć również na celu wzmacnianie integracji społecznej oraz międzykulturowej, z uwzględnieniem potrzeb społeczności lokalnych — w szczególności przyjmujących obywateli Ukrainy. Jednocześnie dynamika trwającego za wschodnią granicą konfliktu zbrojnego niesie zagrożenia związane z nagłymi nasileniami napływu obywateli Ukrainy i pogłębieniem sytuacji kryzysowej w kraju.

Zadanie publiczne polega przede wszystkim na działaniach zmierzających do stworzenia efektywnego systemu średnio i długoterminowej pomocy i włączenia społecznego dla osób i rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym, w tym dla obywateli Ukrainy przebywających w Polsce (między innymi w zakresie zaspokojenia potrzeb w obszarze mieszkań, rynku pracy, edukacji i innych usług społecznych). Zadanie realizowane jest w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2023 r.

W ramach realizacji zadania zostanie przeprowadzony otwarty konkurs ofert otwiera się w nowej karcie, na podstawie którego Operator konkursu wybierze co najmniej 3 realizatorów projektu. Alokacja przeznaczona w ramach otwartego konkursu ofert wynosi 18 000 000,00 zł, w tym szacowana kwota 7 000 000,00 zł na adaptację pomieszczeń oraz 3 000 000,00 zł na remonty. W ramach konkursu można ubiegać się o dotację w wysokości do 4 500 000,00 zł. Zadaniem realizatorów jest wdrożenie pilotażowego modelu wsparcia określonego w projekcie, w szczególności poprzez:

    objęcie zakresem działań łącznie co najmniej 3 obszarów Polski tj. każdy z obszarów objętych przez realizatora projektu będzie składał się z co najmniej 1 gminy wiejskiej, lub miejsko-wiejskiej, lub gminy miejskiej do 120 tys. mieszkańców, lub ich związków;

    objęcie wsparciem co najmniej 100 gospodarstw domowych (łącznie przez wszystkich realizatorów projektu)

    – w obszarze mieszkalnictwa, rynku pracy, edukacji i innych usług społecznych. Za osiągnięcie przez realizatorów projektu łącznych rezultatów oferty odpowiada Operator konkursu;

objęcie wsparciem eksperckim Oferenta, z którym zostanie podpisana umowa dofinansowania przez Operatora konkursu z zakresu mieszkalnictwa oraz zaangażowanie specjalistów ds. integracji, którzy na podstawie potrzeb i zasobów rodziny dobiorą odpowiednie „skrojone na miarę jej potrzeb i możliwości” wsparcie w obszarze mieszkalnictwa, rynku pracy, edukacji i innych usług społecznych;

doprowadzenie, wspólnie z władzami gminy oraz realizatorami projektu do utworzenia łącznie co najmniej 3 Społecznych Agencji Najmu, które zapewnią trwałość realizowanych działań w projekcie;

    skoordynowanie procesów remontowych i adaptacyjnych, oraz procesów wydzierżawiania lokali z rynku prywatnego na terenie wybranych gmin, którego efektem będzie pozyskanie zasobu lokalowego do celów mieszkalnych;

W ramach konkursu planowane jest dofinansowanie Ofert, które łącznie obejmą:

    -zakresem działań łącznie co najmniej 3 gmin wiejskich, lub miejsko-wiejskich, lub gmin miejskich do 120 tys. mieszkańców, lub ich związków;

   – wsparciem co najmniej 100 gospodarstw domowych;

    -adaptacją lub remontem do 90 lokali oraz pozyskaniem z rynku prywatnego co najmniej 10 lokali niewymagających remontu;

   – doprowadzenie, wspólnie z władzami gminy do utworzenia łącznie co najmniej 3 Społecznych Agencji Najmu;

Wymienione rezultaty odnoszą się do łącznych założeń konkursu i nie muszą być spełnione przez Oferenta.

Okres realizacji projektu: 01.01.2023 r. – 31.12.2023 r.

Wsparcie będzie dotyczyło przede wszystkich objęcie wsparciem szkoleniowo-doradczym specjalistów ds. integracji, wsparcie eksperta ds. mieszkalnictwa, edukacji, rynku pracy i usług społecznych.

zapewnienie systemu wsparcia Oferentowi, z którymi zostanie podpisana umowa dofinansowania przy realizacji projektu w formie stacjonarnego i online doradztwa, coachingu, szkoleń, spotkań indywidualnych dobranych do potrzeb Oferenta, zdiagnozowanych niezwłoczne po podpisaniu umowy dofinansowania.

Szczegóły na stronie: https://wzajemniepotrzebni.pl/