Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności Urzędu Miejskiego w Krynkach

Urząd Miejski w Krynkach zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do Strony Internetowej Urzędu Miejskiego w Krynkach http://krynki.pl oraz Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Krynkach.

Data publikacji strony: 2017-02-01

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2022-03-10

Status pod względem zgodności z ustawą

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

  • treści opublikowane zostały przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.
  • treści pochodzą z różnych źródeł,
  • treści są bardzo obszerne i zostały zamieszczone jako załączniki,
  • treści zostały wytworzone przez inną instytucję,
  • filmy zamieszczone w serwisie mogą nie posiadać napisów czy innych wymaganych elementów, z uwagi na fakt, że zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

  • deklarację sporządzono dnia: 2020-10-31
  • deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2022-03-09

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Monika Anna Dondziło pod adresem mailowym nieruchomosci@krynki.pl Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 85 722 85 50 wew. 38. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

Skargi i odwołania

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę. Do skarg rozpatrywanych w postępowaniach w sprawie zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub elementu strony internetowej stosuje się przepisy działu VIII ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego. Skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich Link do strony Rzecznika Praw Obywatelskich: https://www.rpo.gov.pl/content/jak-zglosic-sie-do-rzecznika-praw-obywatelskich

Dostępność architektoniczna

Budynek Urzędu Miejskiego w Krynkach składa się z parteru i dwóch pięter. Wejście główne znajduje się od ul. Garbarskiej. Za budynkiem Urzędu znajduję się bezpłatny parking samochodowy. Do wejścia głównego budynku prowadzi chodnik. Przed schodami do wejścia głównego po prawej stronie znajduje się platforma (winda) dla osób z niepełnosprawnością. Po wejściu do budynku na wprost od wejścia głównego są schody prowadzące na piętro, gdzie znajduje się Kancelaria, w której można uzyskać niezbędne informacje. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a i nie posiada oznaczeń kontrastowych. Budynek nie posiada windy umożliwiającej dotarcie na piętra. Toaleta dostępna jest na parterze i dostosowana jest dla osób z niepełnosprawnościami. Na parterze budynku znajduje się sala konferencyjna przystosowana dla osób z niepełnosprawnościami.