Pliki do pobrania

Ważne dokumenty do pobrania:

ZGŁOSZENIE DO EWIDENCJI ZBIORNIKÓW BEZODPŁYWOWYCH (SZAMB), PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW (pdf)

ZGŁOSZENIE DO EWIDENCJI ZBIORNIKÓW BEZODPŁYWOWYCH (SZAMB), PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW (docx)

 


UCHWAŁA NR XXVII/202/2022 RADY MIEJSKIEJ W KRYNKACHz dnia 30 czerwca 2022r.w sprawie górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych, świadczonych na terenie gminy Krynki

UCHWAŁA NR XVIII/147/2021 RADY MIEJSKIEJ W KRYNKACHz dnia 30 czerwca 2021r.w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty


UCHWAŁA NR XXIX/215/2022 RADY MIEJSKIEJ W KRYNKACH z dnia 29 listopada 2022 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Krynki

UCHWAŁA NR XXIX/216/2022 RADY MIEJSKIEJ W KRYNKACH z dnia 29 listopada 2022 r. zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną opłatę


 

 

 

 


 Ewidencja udzielonych i cofniętych zezwoleń na prowadzenie działalności w zakresie :

  • odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
  • opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości    ciekłych
  • ochrony przed bezdomnymi zwierzętami
  • prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części

>> pobierz <<


Odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości

  • Podstawa prawna
  • Wymagane dokumenty
  • Tryb odwoławczy
  • Dodatkowe informacje
  • Opłaty
  • Termin załatwiania sprawy

>> pobierz <<


Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości

Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości

Zgodnie z art. 9 c, w związku z art. 9 b ustawy z dnia 1 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2011 r. Nr 152, poz. 897) działalność w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości jest działalnością regulowaną w rozumieniu ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej.

Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Krynki tworzy i prowadzi Burmistrz Krynek od dnia 1 stycznia 2012 r. Przedsiębiorca odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Krynki jest obowiązany do uzyskania wpisu do rejestru. Wpisu do rejestru oraz zmiany wpisu w rejestrze dokonuje Burmistrz Krynek na pisemny wniosek przedsiębiorcy.

Wniosek o wpis do rejestru powinien zawierać:
1. firmę, oznaczenie siedziby i adres albo imię, nazwisko i adres przedsiębiorcy,
2. numer identyfikacji podatkowej (NIP),
3. numer identyfikacji REGON, o ile przedsiębiorca taki numer posiada,
4. określenie rodzaju odbieranych odpadów komunalnych.

Do wniosku o wpis do rejestru działalności regulowanej dołącza się:

1. Dowód uiszczenia opłaty skarbowej w wysokości 50 zł. Opłata ta nie dotyczy przedsiębiorców, którzy w dniu 1 stycznia 2012 r. posiadają zezwolenia na odbieranie odpadów komunalnych, zgodnie z art. 14 ust. 2 przywołanej powyżej ustawy o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw.

2. Oświadczenie o spełnieniu warunków wymaganych do wykonywania działalności
w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości. Oświadczenie to powinno zawierać także:

a) firmę, oznaczenie siedziby i adres albo imię, nazwisko i adres przedsiębiorcy;

b) oznaczenie miejsca i datę złożenia oświadczenia,

c) podpis przedsiębiorcy lub osoby uprawionej do reprezentowania przedsiębiorcy ze wskazaniem imienia i nazwiska oraz pełnionej funkcji.

Wpis jest dokonany z chwilą zamieszczenia danych w rejestrze. Wzór wniosku i oświadczenia dostępny jest poniżej.

Przydatne pliki :

Wniosek o wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości+Oświadczenie wymagane do wniosku

Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości