MGOPS

MIEJSKO-GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W KRYNKACH

16-120 Krynki
ul. Garbarska 16
tel/fax. 85-722-85-50 wew. 41
e-mail: gops@krynki.pl
kierownik: Janina Citko


DODATEK OSŁONOWY 2024r.

Dodatek osłonowy ma na celu zniwelować koszty energii, gazu i żywności, dla mniej zamożnych gospodarstw domowych. Zgodnie z przepisami przysługuje gospodarstwu domowemu, którego przeciętne miesięczne dochody nie przekraczają 2100 zł
w gospodarstwie jednoosobowym albo 1500 zł na osobę w gospodarstwie wieloosobowym
.

W przypadku gdy wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu na osobę przekracza powyższą kwotę, dodatek osłonowy będzie wypłacony w wysokości różnicy między kwotą dodatku osłonowego a kwotą, o którą został przekroczony przeciętny miesięczny dochód. Gdy wysokość dodatku osłonowego, ustalona zgodnie z powyższym, jest niższa niż 20 zł, dodatek ten nie przysługuje.

Dodatek osłonowy przysługuje za okres od dnia 1 stycznia 2024 r. do dnia 30 czerwca 2024 r. i jest wypłacany jednorazowo w terminie do dnia 30 czerwca 2024 r.

W przypadku gdy wniosek o wypłatę dodatku osłonowego dla gospodarstwa domowego wieloosobowego złożyła więcej niż jedna osoba, dodatek ten przyznawany jest wnioskodawcy, który złożył taki wniosek jako pierwszy. Na potrzeby składania wniosków o wypłatę dodatku osłonowego przyjmuje się, że jedna osoba może wchodzić w skład tylko jednego gospodarstwa domowego.

Dodatek osłonowy wynosi:

 • 228,80 zł dla gospodarstwa domowego jednoosobowego

 • 343,20 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 3 osób

 • 486,20 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 4 do 5 osób

 • 657,80 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 6 osób

W przypadku gdy głównym źródłem ogrzewania gospodarstwa domowego jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane węglem lub paliwami węglopochodnymi, zgłoszone do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o której mowa w art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków, wynosi:

 • 286,00 zł dla gospodarstwa domowego jednoosobowego

 • 429,00 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 3 osób

 • 607,75 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 4 do 5 osób

 • 822,25 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 6 osób

Wnioski o wypłatę dodatku osłonowego składa się w gminie właściwej ze względu na miejsce zamieszkania osoby składającej ten wniosek w terminie do dnia 30 kwietnia 2024r. Wnioski złożone po w/w terminie pozostawia się bez rozpoznania.

Wnioski o wypłatę dodatku osłonowego przyjmowane są w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Krynkach, ul. Garbarska 16, 16-120 Krynki.

Wniosek o wypłatę dodatku osłonowego – pobierz

 


 


Nabór kandydatów na opiekunów prawnych dla osób całkowicie ubezwłasnowolnionych

 Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krynkach ogłasza stały nabór kandydatów na opiekunów prawnych dla osób całkowicie ubezwłasnowolnionych.

Podstawa prawna:

Przepisy art. 3 pkt. 5 lit. J ustawy z dnia 17 maja 1990 roku o podziale zadań i kompetencji określonych w ustawach szczególnych pomiędzy organami gmin a organami administracji rządowej oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. z 1990 r. Nr 34, poz. 198), nakładają  na gminę, jako zadanie zlecone obowiązek wskazania kandydata na opiekuna prawnego . Obowiązek ten wynika z art. 149 § 3 i art. 162 § 1 ustawy z dnia 25 lutego 1964 roku, Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U.  z 2020 r. poz. 1359), zgodnie z którym,  w przypadku braku osób najbliższych, krewnych oraz innych osób, którym mogłaby być powierzona opieka nad osobą ubezwłasnowolnioną lub ubezwłasnowolnioną częściowo organ gminy wskazuje kandydata na opiekuna prawnego.

Obowiązki opiekuna prawnego:

Opiekun sprawuje pieczę nad osobą i majątkiem ubezwłasnowolnionego. Obowiązany jest wykonywać swe czynności z należytą starannością, jak tego wymaga dobro pozostającego pod opieką i interes społeczny. Opiekun powinien uzyskiwać zezwolenie sądu opiekuńczego we wszelkich ważniejszych sprawach, które dotyczą osoby pozostającej pod opieką lub jej majątku. Niezwłocznie po objęciu opieki opiekun zobowiązany jest sporządzić inwentarz majątku osoby pozostającej pod opieką i przedłożyć go sądowi opiekuńczemu. Wymóg ten stosuje się odpowiednio także w razie późniejszego nabycia majątku przez osobę będącą pod opieką. Sąd opiekuńczy może zwolnić opiekuna od obowiązku sporządzenia inwentarza, jeżeli majątek jest nieznaczny. Opiekun zobowiązany jest, w terminach oznaczonych przez sąd opiekuńczy, nie rzadziej niż co roku, składać właściwemu sądowi sprawozdania dotyczące osoby pozostającego pod opieką oraz rachunki z zarządu jego majątkiem. W razie zwolnienia opiekuna lub ustania opieki opiekun obowiązany jest złożyć w ciągu trzech miesięcy rachunek końcowy z zarządu majątkiem. Sąd może zwolnić ze składania rachunku końcowego.

Sąd opiekuńczy może przyznać opiekunowi za sprawowanie opieki na jego żądanie stosowne wynagrodzenie okresowe albo wynagrodzenie jednorazowe w dniu ustania opieki lub zwolnienia go od niej, jeżeli uzna, że wkład pracy opiekuna jest znaczny.

Kandydat na opiekuna prawnego powinien:

 • posiadać obywatelstwa polskie,
 • mieć pełną zdolność do czynności prawnych,
 • korzystać z pełni praw publicznych,
 • być stanu zdrowia pozwalającego na pełnienie funkcji odpowiednio opiekuna prawnego,
 • nie być karanym za przestępstwo popełnione umyślnie,
 • mieć nieposzlakowaną opinię.

Opiekunem lub Kuratorem nie może być osoba nie mająca pełnej zdolności do czynności prawnych, bądź osoba pozbawiona praw publicznych lub władzy rodzicielskiej. Osoba ta nie może być skazana za przestępstwa przeciw wolności seksualnej lub obyczajności albo za umyślne przestępstwo z użyciem przemocy wobec osoby lub popełnione na jej szkodę lub we współdziałaniu z nią, albo osoba, wobec której orzeczono zakaz prowadzenia działalności związanej z leczeniem czy opieką lub obowiązek powstrzymywania się od przebywania w określonych środowiskach lub miejscach, zakaz kontaktowania się z określonymi osobami lub zakaz opuszczania określonego miejsca pobytu bez zgody sądu.

Wymagane dokumenty:

 • Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na pełnienie funkcji opiekuna prawnego.
 • Oświadczenie o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie.
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego, pełnej zdolności do czynności prawnych, korzystaniu z pełni praw obywatelskich.
 • Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetworzenie danych osobowych do celów rekrutacji.

Osoby zainteresowane udziałem w rekrutacji prosimy o składanie wymaganych dokumentów w kopercie opatrzonej dopiskiem „Kandydat na opiekuna prawnego” w siedzibie Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krynkach ul. Garbarska 16, 16-120 Krynki

Załączniki:

Załącznik – Oświadczenie dla opiekuna prawnego 

 

WAŻNE INFORMACJE DO POBRANIA:

 

Świadczenia z pomocy społecznej

POBIERZ

 

Przeciwdziałanie przemocy domowej

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krynkach informuje, iż przy ośrodku działa Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Mieście i Gminie Krynki

Celem Zespołu jest pomoc osobom i rodzinom dysfunkcyjnym w przezwyciężaniu ich problemów, efektywne podejmowanie działań pomocowych i interwencyjnych niezwłocznie po uzyskaniu informacji o zaistnieniu problemu, współdziałanie z innymi podmiotami przy rozwiązywaniu problemu i przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. Zadania Zespołu określa art. 9b. ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.

W skład Zespołu Interdyscyplinarnego wchodzą przedstawiciele:

 • Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krynkach
 • Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Krynkach
 • Posterunku Policji w Krynkach
 • Zespołu Szkół Samorządowych w Krynkach
 • Niepublicznego Zakład Opieki Zdrowotnej Poradnia Lekarzy Rodzinnych w Krynkach
 • Sądu Rejonowego w Sokółce
 • OSP w Krynkach

POBIERZ


INFORMATOR TELEADRESOWY

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krynkach poniżej zamieszcza zaktualizowany informator zawierający bazy teleadresowe instytucji świadczących pomoc osobom stosującym przemoc w rodzinie z terenu Powiatu Sokólskiego.

Informator 2023


Wsparcie rodziny i system pieczy zastępczej

POBIERZ

 

Świadczenia rodzinne

POBIERZ

 

Fundusz alimentacyjny

POBIERZ


BEZPŁATNA POMOC PSYCHOLOGICZNA

Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krynkach informuje, iż mieszkańcy Gminy Krynki, a zwłaszcza osoby dotknięte przemocą w rodzinie oraz osoby stosujące przemoc w rodzinie mają możliwość skorzystania z bezpłatnej pomocy psychologicznej.

Pomoc ta udzielana jest przez psychologa zatrudnionego przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Krynkach w każdy pierwszy piątek miesiąca po wcześniejszym telefonicznym umówieniu godziny porady.

Więcej informacji można uzyskać u Przewodniczącej GKRPA w Krynkach oraz u pracowników socjalnych MGOPS w Krynkach.