Miejsca zagospodarowania odpadów komunalnych

Miejsca zagospodarowania odpadów

15 01 01 – Opakowania z papieru i tektury – Stora Enso Poland S.A., ul. Armii Wojska Polskiego 21, 07-401 Ostrołęka

15 01 02 – Opakowania z tworzyw sztucznych- Atus Group Sp. z o.o., Sp. k. Sadkowa Góra 12, 39-305 Borowa

15 01 06 – Zmieszane odpady opakowaniowe- Instalacja do sortowania odpadów MPO Sp. z o.o., ul. 42 Pułku Piechoty 48, 15-950 Białystok

15 01 07 – Opakowania ze szkła – Krynicki Recykling S.A. Zakład Uzdatniania Stłuczki Szklanej, ul. Zakolejowa 23, 07-200 Wyszków

15 01 07 – Opakowania ze szkła – Krynicki Recykling S.A. Zakład Uzdatniania Stłuczki Szklanej w Wólce Pełkińskiej, Pełkinie 136A, 37-511 Wólka Pełkińska

16 01 03 – Zużyte opony- Warta S.A., ul. Przemysłowo 17, 98-355 Trębaczew

17 01 01 – Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów- Ceramika Budowlana Lewkowo Sp. z o.o., Lewkowo Stare 64, 17-220 Narewka

17 09 04 – Zmieszane odpady z budowy, remontów i demontażu inne niż wymienione w 17 09 01, 17 09 02 i 17 09 03 – Instalacja do sortowania odpadów MPO Sp. z o.o., ul. 42 Pułku Piechoty 48, 15-950 Białystok

20 01 23* – Urządzenia zawierające freony- REMONDIS Electrorecycling Sp. z o.o., ul. Ekologiczna 2, 05-870 Błonie

20 01 35* – Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21 i 20 01 23 zawierające niebezpieczne składniki5)- REMONDIS Electrorecycling Sp. z o.o., ul. Ekologiczna 2, 05-870 Błonie

20 02 01 – Odpady ulegające biodegradacji- PGO Suwałki, ul. Raczkowska 150A, 16-400 Suwałki

20 03 01 – Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne- KOM-EKO S.A., ul. Metalurgiczna 17A, 20-234 Lublin

20 03 01 – Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne- PGO „Eko-Mazury” Sp. z o.o., Siedliska 77, 19-300 Ełk

20 03 01 – Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne- Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej spółka z o.o., Gwiazdowo, 76-100 Sławno

20 03 01 – Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne- Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Suwałkach, ul. Raczkowska 150A, 16-400 Suwałki

20 03 01 – Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne- MPK Sp. z o.o. Ławy, ul. Przemysłowa 45, 07-411 Rzekuń

20 03 07 – Odpady wielkogabarytowe- Instalacja do sortowania odpadów MPO Sp. z o.o., ul. 42 Pułku Piechoty 48, 15-950 Białystok