Opłaty za wywóz odpadów

Stawki opłat za odbiór odpadów komunalnych na terenie gminy Krynki

( obowiązują od 1 sierpnia 2021 r.)

Stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie gminy Krynki dla nieruchomości zamieszkałych wynosi 35,00 zł miesięcznie za jedną osobę zamieszkującą daną nieruchomość, jeżeli odpady są zbierane i odbierane w sposób selektywny.

Zwalnia się z części opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym w wysokości 5,00 zł za jedną osobę zamieszkującą daną nieruchomość.

W przypadku, gdy właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny, ustala się stawkę opłaty podwyższonej w wysokości 70,00 zł miesięcznie za jedną osobę zamieszkującą daną nieruchomość.


DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI