Opłaty za wywóz odpadów

Zgodnie z uchwałą nr IV/20/2015 Rady Miejskiej w Krynkach z dnia 9 lutego 2015 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty:

Ustala się stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi odbieranymi od właścicieli nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy gdy odpady są zbierane w sposób selektywny w wysokości:

1) 8,00 zł miesięcznie od mieszkańca, w przypadku gdy nieruchomość zamieszkuje do czterech osób włącznie,

2) 1,00 zł miesięcznie od piątego i każdego kolejnego mieszkańca zamieszkującego w nieruchomości, z uwzględnieniem zapisów zawartych w pkt 1 , w przypadku gdy nieruchomość zamieszkuje więcej niż cztery osoby.

W przypadku gdy odpady nie są zbierane w sposób selektywny ustala się stawkę w wysokości:

16,00 zł miesięcznie od każdej osoby zamieszkującej.

Deklarowaną kwotę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy wnosić bez wezwania, miesięcznie w terminie do 15 dnia następnego miesiąca kalendarzowego.

Opłatę należy uiszczać przelewem na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Krynkach bądź gotówką w kasie (pok. nr. 9) Urzędu Miejskiego w Krynkach. Prosimy o dokonywanie terminowych wpłat.

Numer konta bankowego Urzędu Miejskiego w Krynkach:
BS Białystok O/Krynki    48 8060 0004 0420 0101 2000 0010

W tytule przelewu należy wpisać: „Opłata za odpady za m-c (oraz imię i nazwisko, adres nieruchomości na której powstają odpady komunalne)”