Opłaty za wywóz odpadów

Zawiadomienie

Na podstawie art. 6m ust. 2a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 r., poz. 2010 z późn. zm.), § 2 uchwały Nr XI/101/2020 Rady Miejskiej w Krynkach z dnia 27 marca 2020 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty (Dz. Urz. Woj. Podlaskiego z 2020 r. poz. 1807), a także uchwały Nr XII/109/2020 Rady Miejskiej w Krynkach z dnia 25 czerwca 2020 r. zmieniającej uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty  (Dz. Urz. Woj. Podlaskiego z 2020 r. poz. 3007) oraz § 3  uchwały Nr XII/109/2020 Rady Miejskiej w Krynkach z dnia 25 czerwca 2020 r. zmieniającej uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty  (Dz. Urz. Woj. Podlaskiego z 2020 r. poz. 3007) Burmistrz Krynek

zawiadamia

że od dnia 1 sierpnia 2020 r. wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosi:

  • 28,00 zł miesięcznie za jedną osobę zamieszkującą daną nieruchomość, w przypadku, gdy odpady są zbierane i odbierane w sposób selektywny;
  • 56,00 zł miesięcznie za jedną osobę zamieszkującą daną nieruchomość, w przypadku, gdy odpady nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny.

Zwolnienie z części opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym wynosi  1,00 zł za jedną osobę zamieszkującą daną nieruchomość.

Zgodnie z art. 6m ust. 2a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 r., poz. 2010 z późn. zm.), właściciel nieruchomości nie jest zobowiązany do złożenia nowej deklaracji i uiszcza opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości podanej w zawiadomieniu. W przypadku, gdy  właściciel  nieruchomości  nie  uiszcza   opłaty  za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości podanej w zawiadomieniu Burmistrz wydaje decyzję określającą wysokość tej opłaty, stosując wysokość opłaty podaną w zawiadomieniu.

Opłatę   za  gospodarowanie  odpadami   komunalnymi   podaną    w   zawiadomieniu  należy wnosić do dnia 15 następnego miesiąca, którego obowiązek ponoszenia opłaty  dotyczy.

Pierwszą  opłatę  w  zmienionej  wysokości  należy  wnieść  do dnia 15 września 2020 r. (za sierpień) w kasie Urzędu Miejskiego w Krynkach lub na numer konta bankowego: 46 8060 0004 0420 0101 2000 0240.

Klauzula RODODEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI