SPRAWOZDANIE SAMORZĄDU GMINY KRYNKI Z KADENCJI 2018-2023 – cz. 2

Oświata i wychowanie:

 • Szkoła otwartych szans – Rozwijanie kompetencji kluczowych oraz przedsiębiorczości uczniów/uczennic Zespołu Szkół Samorządowych w Krynkach. W ramach projektu m.in. wyposażono klasopracownie, w tym informatyczną w 21 laptopów, prowadzono zajęcia rozwijające kompetencje uczniów oraz szkolono nauczycieli. Wartość projektu 420 318 zł, wkład własny w postaci wynajmu sal lekcyjnych w kwocie 50 500zł.

 

 • Rozbudowa infrastruktury przedszkolnej w Gminie Krynki” w ramach RPO WP. Projekt dotyczył wykonania nowego placu zabaw i konserwacji istniejących urządzeń, wykonania nawierzchni, nowego ogrodzenia, odmalowania istniejącego budynku gospodarczego. Łączny koszt inwestycji 324 870,30 zł brutto, w tym pozyskane środki unijne i z budżetu państwa w wysokości 308 626,78 zł.

 

 • Rewitalizacja przestrzeni publicznej przy Alei Szkolnej w Krynkach.
  W ramach inwestycji powstała przestrzeń rekreacyjno-wypoczynkowa przy przedszkolu obejmująca montaż stolików do gry w szachy/warcaby, przestrzeń wypoczynkową w postaci licznych ławeczek na trawie, parking wraz z wiatą wolnostojącą, drogi wewnętrzne i chodniki oraz nowy zjazd i ogrodzenie. Łączny koszt inwestycji 293 220 zł, w tym pozyskane środki w wysokości 249 237 zł.

 

 • Zdalna szkoła” i Zdalna szkoła+” oraz „Laptop dla Ucznia” W ramach tych programów zakupiono m.in. 40 laptopów i 6 tabletów dla uczniów. Łączna kwota pozyskana ze środków rządowych to ok. 101 808 zł.

 

 • Laboratoria przyszłości” – w ramach projektu dla SP w Krynkach zakupiono sprzęt do rozwijania umiejętności manualnych i technicznych, stosowania technologii informacyjno-komunikacyjne na kwotę 60 000 zł.

 

 

 • Wsparcie dzieci z rodzin popegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR”– zakup laptopów i komputerów dla 95 uczniów z rodzin po PGR-owskich; łączny koszt projektu 247 494,70 zł; kwota dofinasowania 239 499,03 zł

 

Termomodernizacja budynków gminy Krynki:

 • Termomodernizacja budynku Urzędu Miejskiego w Krynkach; koszt całkowity – 391 382 zł, w tym pozyskane środki unijne – 276 405,31 zł.

 

 

 • Termomodernizacja budynku Biblioteki Publicznej w Krynkach. Wartość projektu – 260 740 zł, w tym pozyskane środki z RPOWP – 205 874,40 zł.

 

 • Przebudowa budynku remizy strażackiej oraz budynku gospodarczego wraz z zagospodarowaniem terenu OSP w Krynkachetap I; kwota: 461 110 zł, w tym pozyskane środki – 300 000 zł.

 

 • Termomodernizacja budynku gospodarczego wraz z budową wiaty i zagospodarowaniem terenu OSP w Krynkachetap II; termomodernizacja budynku gospodarczego, budowa wiaty drewnianej z dwustronną zabudową boków, utwardzenie terenu – wartość inwestycji 257 000 zł, w tym dotacja z Urzędu Marszałkowskiego 250 000 zł.

 

 • Renowacja zabytkowej synagogi w Krynkach w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego; W ramach przedsięwzięcia wykonano: remont więźby dachowej, wymianę pokrycia dachu, wymianę obróbek blacharskich i orynnowania, zabezpieczenie więźby dachowej, wymianę ocieplenia, remont elewacji, remont cokołu. Wartość inwestycji: 359 335,63 zł, w tym pozyskane środki unijne: 292 802,46 zł.