Rodzina 500+

Informacje dotyczące realizacji programu „Rodzina 500 plus” w gminie Krynki

Program „Rodzina 500 plus” to systemowe wsparcie polskich rodzin. Zgodnie z ustawą z dnia 11 lutego 2016r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. z 2016r., poz. 195), świadczenie wychowawcze służy na częściowe pokrycie wydatków związanych z wychowaniem dziecka, w tym z opieką nad nim i zaspokojeniem jego potrzeb życiowych. Świadczenie wychowawcze przysługuje matce, ojcu, opiekunowi faktycznemu dziecka albo opiekunowi prawnemu dziecka do ukończenia przez dziecko 18 roku życia. Program wchodzi w życie od 1 kwietnia 2016r. Wnioski należy składać lub przesyłać do Miejsko-Gminnego Ośrodku Pomocy Społecznej w Krynkach, ul. Garbarska 16, 16-120 Krynki. W przypadku złożenia wniosku w terminie trzech miesięcy od dnia wejścia w życie w/w ustawy, tj. do dnia 1 lipca 2016r., prawo do świadczenia wychowawczego ustala się począwszy od dnia wejścia w życie ustawy, tj. od 1 kwietnia 2016r. Do programu będzie można dołączyć w dowolnym momencie, jednak w kolejnych miesiącach świadczenie będzie wypłacone od miesiąca, w którym został złożony wniosek. Świadczenia na drugie i kolejne dziecko do ukończenia przez nie 18 roku życia będą przysługiwały niezależnie od dochodu rodziny. W przypadku pierwszego dziecka wsparcie otrzymają tylko te rodziny, których dochód na osobę nie przekracza 800 zł. (lub 1200 zł, jeśli w rodzinie jest dziecko z niepełnosprawnością). Osoby ubiegające się o świadczenie na pierwsze dziecko będą zatem musiały złożyć stosowne dokumenty i oświadczenia. Jednak większość potrzebnych dokumentów urzędnicy będą pozyskiwać z odpowiednich rejestrów posiadanych przez tutejszy Ośrodek. Wniosek można złożyć osobiście, za pośrednictwem Poczty Polskiej oraz przez Internet (za pomocą Portalu Informacyjno-Usługowego Empatia, Platformy Usług Elektronicznych ZUS oraz bankowości elektronicznej)

Wszelkie informacje dotyczące programu „Rodzina 500 plus” można znaleźć na stronach:

Infolinia dotycząca programu Rodzina 500+
Informujemy również, iż od dnia 26 lutego 2016r. Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku w ramach wsparcia uruchomił specjalną infolinię dotyczącą Programu „Rodzina 500 +”. Będzie ona czynna w dni robocze między godziną 8:00 a 14:00. Infolinia adresowana jest do:
– jednostek samorządu terytorialnego, realizujących zadania określone w ustawie z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci
– osób zainteresowanych.

Numer telefonu infolinii: (85) 74 39 499

Świadczenie wychowawcze – pomoc państwa w wychowywaniu dzieci „Rodzina 500 plus”

Czas trwania pierwszego okresu zasiłkowego – od 1 kwietnia 2016 do 30 września 2017 roku.

Kto może otrzymać świadczenie wychowawcze – matka, ojciec, opiekun faktyczny dziecka albo opiekun prawny dziecka.
Kryterium dochodowe – obowiązuje w przypadku ubiegania się o świadczenie wychowawcze na pierwsze dziecko; dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie może przekroczyć kwoty 800 zł lub w przypadku, gdy członkiem rodziny jest dziecko niepełnosprawne kwoty 1200 zł;
w przypadku ubiegania się o świadczenie wychowawcze na drugie i kolejne dziecko do ukończenia 18 roku życia kryterium dochodowe nie obowiązuje

Wysokość świadczenia wychowawczego – świadczenie wychowawcze wynosi 500 złotych miesięcznie dziecko do dnia ukończenia 18-go roku życia.
Jak przyznawane jest świadczenie wychowawcze – świadczenie wychowawcze przyznaje się, począwszy od miesiąca, w którym wpłynął wniosek z prawidłowo wypełnionymi dokumentami, do końca okresu zasiłkowego lub do dnia, w którym uprawnione dziecko kończy 18 lat lub do dnia ukończenia przez pierwsze najstarsze dziecko 18-go roku życia.

UWAGA!! W przypadku złożenia wniosku do dnia 1 lipca 2016 roku świadczenie wychowawcze zostanie przyznane od dnia 1 kwietnia 2016 roku.

Świadczenie wychowawcze nie przysługuje, jeżeli:

 • dziecko pozostaje w związku małżeńskim;
 • dziecko zostało umieszczone w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie lub w pieczy zastępczej
 • pełnoletnie dziecko ma ustalone prawo do świadczenia wychowawczego na własne dziecko
 • członkowi rodziny przysługuje na dziecko zasiłek rodzinny za granicą, chyba, że przepisy unijne mówią inaczej – świadczenie wychowawcze podlega koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego.

Wymagane dokumenty dla osób ubiegających się o świadczenie na pierwsze dziecko (dotyczy wszystkich pełnoletnich członków rodziny). W bieżącym okresie zasiłkowym (01.04.2016r. – 30.09.2017r.) brany jest pod uwagę dochód z roku bazowego 2014 z uwzględnieniem dochodu uzyskanego oraz dochodu utraconego:

 • oświadczenia członków rodziny o dochodach osiągniętych w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy, innych niż dochody podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach określonych w art. 27, art. 30b, art. 30c, art. 30e i art. 30f ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r. poz. 361, z późn. zm. ) – zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia
 • oświadczenia członków rodziny rozliczających się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne o dochodzie osiągniętym w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy – zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia
 • zaświadczenie właściwego organu gminy, nakaz płatniczy albo oświadczenie o wielkości gospodarstwa rolnego wyrażonej w hektarach przeliczeniowych ogólnej powierzchni w roku kalendarzowym poprzedzającym okres, na który ustalane jest prawo do świadczenia wychowawczego
 • umowa dzierżawy w przypadku oddania części lub całości znajdującego się w posiadaniu rodziny gospodarstwa rolnego w dzierżawę, na podstawie umowy zawartej stosownie do przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników, albo oddania gospodarstwa rolnego w dzierżawę w związku z pobieraniem renty określonej w przepisach o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich ze środków pochodzących z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej
 • umowę o wniesieniu wkładów gruntowych – w przypadku wniesienia gospodarstwa rolnego do użytkowania przez rolniczą spółdzielnię produkcyjną
 • w przypadku gdy osoba uprawniona nie otrzymała alimentów albo otrzymała je w wysokości niższej od ustalonej w orzeczeniu sądu, ugodzie sądowej lub ugodzie zawartej przed mediatorem:

– zaświadczenie organu prowadzącego postępowanie egzekucyjne o całkowitej lub częściowej bezskuteczności egzekucji alimentów, a także o wysokości wyegzekwowanych alimentów lub
– informację właściwego sądu lub właściwej instytucji o podjęciu przez osobę uprawnioną czynności związanych wz wykonaniem tytułu wykonawczego za granicą albo o niepodjęciu tych czynności, w szczególności w związku z brakiem podstawy prawnej do ich podjęcia lub brakiem możliwości wskazania przez osobę uprawnioną miejsca zamieszkania dłużnika alimentacyjnego za granicą, jeżeli dłużnik zamieszkuje za granicą

 • dokumenty określające datę utraty dochodu oraz wysokość utraconego dochodu

– w przypadku utraty dochodu

 • dokument określający wysokość dochodu osiągniętego przez członka rodziny oraz liczbę miesięcy, w których dochód był uzyskiwany – w przypadku uzyskania dochodu w roku kalendarzowym poprzedzającym okres, na który ustalane jest prawo do świadczenia wychowawczego , tj. 2014r.
 • dokument określający wysokość dochodu osiągniętego przez członka rodziny za miesiąc następujący po miesiącu, w którym nastąpiło uzyskanie dochodu – w przypadku uzyskania dochodu po roku kalendarzowym poprzedzającym okres, na który ustalane jest prawo do świadczenia wychowawczego , tj. 2014r.
 • odpis prawomocnego orzeczenia sądu orzekającego rozwód lub separację albo odpis zupełny lub skrócony aktu zgonu małżonka lub rodzica dziecka – w przypadku osoby samotnie wychowującej dziecko
 • inne dokumenty, w tym oświadczenia, niezbędne do ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego.

Utrata dochodu – oznacza utratę dochodu spowodowaną:
– uzyskaniem prawa do urlopu wychowawczego,
– utratą prawa do zasiłku lub stypendium dla bezrobotnych,
– utratą zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej,
– utratą zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, a także emerytury lub renty, renty rodzinnej lub renty socjalnej,
– wyrejestrowaniem pozarolniczej działalności gospodarczej lub zawieszeniem jej wykonywania w rozumieniu art. 14a ust. 1d ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2015 r. poz. 584, z późn. zm.),

– utratą zasiłku chorobowego, świadczenia rehabilitacyjnego lub zasiłku macierzyńskiego, przysługujących po utracie zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej,
– utratą zasądzonych świadczeń alimentacyjnych w związku ze śmiercią osoby zobowiązanej do tych świadczeń lub utratą świadczeń pieniężnych wypłacanych w przypadku bezskuteczności egzekucji alimentów w związku ze śmiercią osoby zobowiązanej do świadczeń alimentacyjnych,
– utratą świadczenia rodzicielskiego,
– utratą zasiłku macierzyńskiego, o którym mowa w przepisach o ubezpieczeniu społecznym rolników,
– utratą stypendium doktoranckiego określonego w art. 200 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2012 r. poz. 572, z późn. zm.).

Uzyskanie dochodu – oznacza uzyskanie dochodu spowodowane:
– zakończeniem urlopu wychowawczego,
– uzyskaniem prawa do zasiłku lub stypendium dla bezrobotnych,
– uzyskaniem zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej,
– uzyskaniem zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, a także emerytury lub renty, renty rodzinnej lub renty socjalnej,
– rozpoczęciem pozarolniczej działalności gospodarczej lub zawieszeniem jej wykonywania w rozumieniu art. 14a ust. 1d ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2015 r. poz. 584, z późn. zm.),
– uzyskaniem zasiłku chorobowego, świadczenia rehabilitacyjnego lub zasiłku macierzyńskiego, przysługujących po utracie zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej,
– uzyskaniem zasądzonych świadczeń alimentacyjnych w związku ze śmiercią osoby zobowiązanej do tych świadczeń lub utratą świadczeń pieniężnych wypłacanych w przypadku bezskuteczności egzekucji alimentów w związku ze śmiercią osoby zobowiązanej do świadczeń alimentacyjnych,
– uzyskaniem świadczenia rodzicielskiego,
– uzyskaniem zasiłku macierzyńskiego, o którym mowa w przepisach o ubezpieczeniu społecznym rolników,
– uzyskaniem stypendium doktoranckiego określonego w art. 200 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2012 r. poz. 572, z późn. zm.).

Zatrudnienie lub inna praca zarobkowa – oznacza to wykonywanie pracy na podstawie stosunku pracy, stosunku służbowego, umowy o pracę nakładczą oraz wykonywanie pracy lub świadczenie usług na podstawie umowy agencyjnej, umowy zlecenia, umowy o dzieło albo w okresie członkostwa w rolniczej spółdzielni produkcyjnej, spółdzielni kółek rolniczych lub spółdzielni usług rolniczych, a także prowadzenie pozarolniczej działalności gopsodarczej.

UWAGA! Organ właściwy jest obowiązany do samodzielnego uzyskania lub weryfikacji od organów podatkowych lub ministra właściwego do spraw finansów publicznych, organów emerytalno-rentowych oraz z rejestrów publicznych, w tym z rejestru PESEL, drogą elektroniczną, za pośrednictwem ministra właściwego do spraw rodziny, lub drogą pisemną, odpowiednio:

1. Informacji o dochodzie podlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach określonych w art. 27, art. 30b, art. 30c, art. 30e i art. 30f ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, każdego członka rodziny, udzielanych przez naczelnika właściwego urzędu skarbowego, zawierających dane o wysokości:

-dochodu
– składek na ubezpieczenie społeczne odliczonych od dochodu
– należnego podatku

2. Informacji o wysokości składek na ubezpieczenie zdrowotne, w tym informacji o wysokości składek od poszczególnych płatników i okresach opłacania przez nich tych składek

3. Informacji o legitymowaniu się odpowiednim orzeczeniem o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności obejmującej następujące dane:
• datę i rodzaj wydanego orzeczenia,
• wskazania w orzeczeniu o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności
• datę powstania niepełnosprawności lub stopnia niepełnosprawności,
• datę złożenia wniosku o wydanie orzeczenia o niepełnosprawności albo o stopniu niepełnosprawności,
• okres, na jaki zostało wydane orzeczenie.

WAŻNE! W przypadku braku możliwości samodzielnego uzyskania przez Ośrodek informacji lub zaświadczeń z przyczyn nieleżących po stronie Ośrodka Pomocy Społecznej w Krynkach, Ośrodek będzie wzywał wnioskodawcę do dołączenia tych informacji lub zaświadczeń.

Alimenty świadczone na rzecz osób poza rodziną należy potwierdzić poniższymi dokumentami:

 • odpis podlegającego wykonaniu orzeczenia sądu zasądzającego alimenty na rzecz osób poza rodziną lub odpis protokołu posiedzenia zawierającego treść ugody sądowej, odpis zatwierdzonej przez sąd ugody zawartej przed mediatorem lub innego tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd, zobowiązujących do alimentów na rzecz osób poza rodziną
 • przekazy lub przelewy pieniężne dokumentujące wysokość zapłaconych alimentów.