„Plan Gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Krynki”

Gmina Krynki realizuje projekt pn. „Plan Gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Krynki” finansowany z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013.

W ramach projektu opracowuje się między innymi Plan gospodarki niskoemisyjnej, wskazujący działania zmierzające do poprawy jakości powietrza w gminie poprzez zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł energii, redukcję zużycia energii finalnej oraz redukcję emisji gazów cieplarnianych. Zadaniem planu jest ułatwienie pozyskania środków finansowych na te działania w nowej perspektywie finansowej UE na lata 2014-2020. Plan określa kierunki rozwoju Gminy Krynki w zakresie działań inwestycyjnych i nieinwestycyjnych m.in. w obszarach: budynki użyteczności publicznej, budynki mieszkalne i usługowe, zamówienia publiczne oraz promocja. Zaplanowanie działań objętych Planem wymaga zebrania rzetelnych danych, w związku z tym mieszkańcy Gminy zostaną poproszeni o wypełnienie ankiet w zakresie zużycia paliw i energii. Na podstawie uzyskanych danych zostanie oszacowana wielkości emisji CO2 w gminie oraz możliwe będzie rozpoznanie potrzeb dotyczących m.in.: termomodernizacji budynków oraz instalacji OZE.

W zakresie opracowywanego Planu gospodarki niskoemisyjnej znajdują się m.in.:

– Identyfikacja obszarów problemowych,

– Źródła finansowania inwestycji,

– Wyniki inwentaryzacji emisji CO2,

– Działania i środki zaplanowane na okres objęty Planem.

Projekt prowadzony przez firmę Cost Cutters Sp. z o.o. z Warszawy.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko