Poziomy recyklingu w gminie Krynki

Osiągnięte poziomy recyklingu, przygotowania do ponownego użycia, odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji za 2021 r.

Jednym z podstawowych celów nowego systemu gospodarki odpadami komunalnymi jest osiągnięcie odpowiednich poziomów ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych na składowiska oraz zwiększenie poziomu recyklingu i odzysku odpadów zebranych selektywnie.

Zgodnie z art. 3b ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z dnia 13 września 1996 r. gminy są obowiązane osiągnąć poziom przygotowania do ponownego użycia i recyklingu odpadów komunalnych w wysokości co najmniej 20 % wagowo.

W roku 2021 Gmina Krynki uzyskała poziom przygotowania do ponownego użycia i recyklingu w wysokości 21,32% – obowiązkowy poziom został osiągnięty

− Poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia inne niż niebezpieczne odpady budowlane i rozbiórkowe w roku 2021 w gminie Krynki wyniósł 100 %.

 


W roku 2022 Gmina Krynki uzyskała poziom przygotowania do ponownego użycia i recyklingu w wysokości 29,24 % – obowiązkowy poziom został osiągnięty

Poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia inne niż niebezpieczne odpady budowlane i rozbiórkowe w roku 2022 w gminie Krynki wyniósł 100 %.

Poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła w gminie Krynki wyniósł 81,30 %.

Osiągnięty poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania wynosi 38,47%.