Projekt: „Program rewitalizacji dla Gminy Krynki”

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ, W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO POMOC TECHNICZNA 2014-2020

Koszt całkowity projektu – 61 000,00 PLN

Kwota dofinansowania – 54 900,00 PLN

Wkład własny Gminy Krynki – 6 100,00 PLN

Okres realizacji: 10.07.2016 – 10.07.2017

Projekt oparty na opracowaniu Programu rewitalizacji dla Gminy Krynki, ma na celu wskazanie obszaru zdegradowanego miejscowości Krynki oraz wyznaczenie na tym terenie potrzeb rewitalizacyjnych w sferze: społecznej, gospodarczej, kultury i rekreacji, środowiska naturalnego i infrastruktury.

Dokument powstanie przy znaczącym udziale lokalnej społeczności. W tym zakresie planuje się przeprowadzanie konsultacji społecznych z mieszkańcami oraz podmiotami działającymi na terenie Gminy Krynki, które mają na celu poznanie opinii na temat uwarunkowań wewnętrznych i zewnętrznych, aktualnych potrzeb oraz przyszłych kierunków rozwoju gminy a także propozycji projektów i zadań rewitalizacyjnych, które mogłyby zostać ujęte w programie rewitalizacji. Działania przygotowawcze obejmą powołanie Zespołu Konsultacyjnego, w którym znajdą się przedstawiciele samorządu terytorialnego, instytucji publicznych, przedsiębiorców i pracowników Urzędu Miejskiego w Krynkach. Powołany zostanie także ekspert zewnętrzny w zakresie wsparcia merytorycznego. W trakcie realizacji projektu gmina skorzysta również z doradztwa Zespołu ds. rewitalizacji wskazanego przez Urząd Marszałkowski, który będzie wspierał Gminę w procesie opracowania programu.

W obszarze gospodarczym, kierunki działań zmierzać będą do powstawania nowych miejsc pracy oraz nowych podmiotów gospodarczych. W obszarze społecznym, kierunki działań koncentrować się będą na poprawie bezpieczeństwa mieszkańców poprzez modernizację oświetlenia ulicznego i rozbudowę miejskiego monitoringu. Ponadto podjęte zostaną zadania odnośnie zapobieganiu patologiom i wykluczeniu społecznemu (marginalizacji, bezrobociu, ubóstwu). W obszarze przestrzenno-funkcjonalnym – w zakresie niewystarczającego wyposażenia w infrastrukturę techniczną i społeczną, planuje się inwestycje w zakresie przebudowy ulic miejskich, zagospodarowania terenów gminnych stanowiących miejsca rozrywki i integracji dla mieszkańców, inwestycji w zakresie budowy elementów małej infrastruktury rekreacyjnej. W obszarze technicznym planuje się inwestycje polegające na modernizacji i remoncie budynków użyteczności publicznej ze względu na ich zły stan techniczny, brak rozwiązań technicznych w szczególności w zakresie energooszczędności i ochrony środowiska.

Dzięki wdrożeniu programu rewitalizacji zwiększy się atrakcyjność gospodarcza Gminy Krynki, a co za tym idzie stworzona zostanie szansa do tworzenia nowych podmiotów gospodarczych oraz miejsc pracy. Ponadto wdrożenie działań zaplanowanych w Programie rewitalizacji pozwoli na rozwój kulturalno-społeczny gminy, a co za tym idzie na przeciwdziałanie wykluczeniu kulturalnemu mieszkańców gminy.

Ankieta do pobrania (Word)Ankieta do pobrania (Word)Fiszka projektowa do wypełnienia

Obszary zdegradowane i obszary rewitalizacji na terenie Gminy Krynki