Ogłoszenie o naborze – opiekun prawny

Nabór kandydatów na opiekunów prawnych dla osób całkowicie ubezwłasnowolnionych

 Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krynkach ogłasza stały nabór kandydatów na opiekunów prawnych dla osób całkowicie ubezwłasnowolnionych.

Podstawa prawna:

Przepisy art. 3 pkt. 5 lit. J ustawy z dnia 17 maja 1990 roku o podziale zadań i kompetencji określonych w ustawach szczególnych pomiędzy organami gmin a organami administracji rządowej oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. z 1990 r. Nr 34, poz. 198), nakładają  na gminę, jako zadanie zlecone obowiązek wskazania kandydata na opiekuna prawnego . Obowiązek ten wynika z art. 149 § 3 i art. 162 § 1 ustawy z dnia 25 lutego 1964 roku, Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U.  z 2020 r. poz. 1359), zgodnie z którym,  w przypadku braku osób najbliższych, krewnych oraz innych osób, którym mogłaby być powierzona opieka nad osobą ubezwłasnowolnioną lub ubezwłasnowolnioną częściowo organ gminy wskazuje kandydata na opiekuna prawnego.

Obowiązki opiekuna prawnego:

Opiekun sprawuje pieczę nad osobą i majątkiem ubezwłasnowolnionego. Obowiązany jest wykonywać swe czynności z należytą starannością, jak tego wymaga dobro pozostającego pod opieką i interes społeczny. Opiekun powinien uzyskiwać zezwolenie sądu opiekuńczego we wszelkich ważniejszych sprawach, które dotyczą osoby pozostającej pod opieką lub jej majątku. Niezwłocznie po objęciu opieki opiekun zobowiązany jest sporządzić inwentarz majątku osoby pozostającej pod opieką i przedłożyć go sądowi opiekuńczemu. Wymóg ten stosuje się odpowiednio także w razie późniejszego nabycia majątku przez osobę będącą pod opieką. Sąd opiekuńczy może zwolnić opiekuna od obowiązku sporządzenia inwentarza, jeżeli majątek jest nieznaczny. Opiekun zobowiązany jest, w terminach oznaczonych przez sąd opiekuńczy, nie rzadziej niż co roku, składać właściwemu sądowi sprawozdania dotyczące osoby pozostającego pod opieką oraz rachunki z zarządu jego majątkiem. W razie zwolnienia opiekuna lub ustania opieki opiekun obowiązany jest złożyć w ciągu trzech miesięcy rachunek końcowy z zarządu majątkiem. Sąd może zwolnić ze składania rachunku końcowego.

Sąd opiekuńczy może przyznać opiekunowi za sprawowanie opieki na jego żądanie stosowne wynagrodzenie okresowe albo wynagrodzenie jednorazowe w dniu ustania opieki lub zwolnienia go od niej, jeżeli uzna, że wkład pracy opiekuna jest znaczny.

Kandydat na opiekuna prawnego powinien:

  • posiadać obywatelstwa polskie,
  • mieć pełną zdolność do czynności prawnych,
  • korzystać z pełni praw publicznych,
  • być stanu zdrowia pozwalającego na pełnienie funkcji odpowiednio opiekuna prawnego,
  • nie być karanym za przestępstwo popełnione umyślnie,
  • mieć nieposzlakowaną opinię.

Opiekunem lub Kuratorem nie może być osoba nie mająca pełnej zdolności do czynności prawnych, bądź osoba pozbawiona praw publicznych lub władzy rodzicielskiej. Osoba ta nie może być skazana za przestępstwa przeciw wolności seksualnej lub obyczajności albo za umyślne przestępstwo z użyciem przemocy wobec osoby lub popełnione na jej szkodę lub we współdziałaniu z nią, albo osoba, wobec której orzeczono zakaz prowadzenia działalności związanej z leczeniem czy opieką lub obowiązek powstrzymywania się od przebywania w określonych środowiskach lub miejscach, zakaz kontaktowania się z określonymi osobami lub zakaz opuszczania określonego miejsca pobytu bez zgody sądu.

Wymagane dokumenty:

  • Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na pełnienie funkcji opiekuna prawnego.
  • Oświadczenie o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie.
  • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego, pełnej zdolności do czynności prawnych, korzystaniu z pełni praw obywatelskich.
  • Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetworzenie danych osobowych do celów rekrutacji.

Osoby zainteresowane udziałem w rekrutacji prosimy o składanie wymaganych dokumentów w kopercie opatrzonej dopiskiem „Kandydat na opiekuna prawnego” w siedzibie Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krynkach ul. Garbarska 16, 16-120 Krynki

Załączniki:

Załącznik – Oświadczenie dla opiekuna prawnego

Spotkania online – Czyste Powietrze

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku serdecznie zaprasza mieszkańców województwa podlaskiego do wzięcia udziału w cyklu webinariów poświęconych programowi Czyste Powietrze. Zostaną one poprowadzone przez Zespół Doradców Energetycznych. Udział w webinarium jest bezpłatny i nie wymaga wcześniejszej rejestracji.

Wszystkie Webinary odbywać się będą na platformie Zoom.

Link do Webinaru:

https://zoom.us/j/3812850923?pwd=MUJGZUNnNVV6dHNIRzFMa1lsQXVtdz09

 Identyfikator spotkania: 381 285 0923

Kod dostępu: S1CgRN

Informacja o CEEB

Uprzejmie przypominamy, że od 1 lipca 2021 roku, każdy właściciel lub zarządca budynku zobligowany jest do złożenia w Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków deklaracji dotyczącej źródeł ciepła i spalania paliw.

W związku z tym, zachęcamy do składania deklaracji za pośrednictwem systemu teleinformatycznego Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB), na stronie internetowej Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego (GUNB) – www.gunb.gov.pl.

Osoby które nie mogą skorzystać z tej formy składania deklaracji, mają możliwość złożenia jej w  formie papierowej. Druki deklaracji można pobrać ze  strony internetowej GUNB: https://www.gunb.gov.pl/strona/centralna-ewidencja-emisyjnosci-budynkow , Urzędu: http://krynki.pl/pliki/ , dostępne są również w Urzędzie Miejskim w Krynkach przy ul. Garbarskiej 16, 16-120 Krynki, pokój nr 17.

Przepis dotyczy budynków mieszkalnych (formularz A) oraz budynków niemieszkalnych (formularz B) w  całej Polsce.

Przepisy zakładają 12-miesięczny termin na złożenie deklaracji CEEB dla  budynków już  istniejących – licząc od  1  lipca 2021r., (do 30 czerwca 2022 roku) oraz 14 – dniowy od  dnia uruchomienia nowego źródła ciepła lub spalania paliw (dotyczy nowo powstałych budynków lub zmian istniejącego źródła ciepła).

Szczegółowe informacje w Referacie Gospodarczym Urzędu Miejskiego w Krynkach ul. Garbarska 16, 16-120 Krynki, tel. 85 722 85 50 wew. 38.

Wypełnione wnioski można przesłać pocztą (na adres: Urząd Miejski w Krynkach, ul. Garbarska 16, 16-120 Krynki).