Fotowoltaika – informacja

W dniu 6 lipca 2021 r. Komisja powołana Zarządzeniem 244/2021  Burmistrza Krynek  z dnia 5 lipca 2021r. w sprawie wyłonienia GRANTOBIORCÓW PROJEKTU GRANTOWEGO „Inwestycje wykorzystujące odnawialne źródła energii na potrzeby budynków mieszkalnych w gminie Krynki”, po przeprowadzeniu oceny formalnej i merytorycznej utworzyła Listę zakwalifikowanych oraz Listę uzupełnioną, oraz Listę wniosków odrzuconych, zgodnie z załącznikami nr 1,2,3, 4 i 5  do protokołu, zamieszczonymi poniżej.

Według warunków na jakich projekt uzyskał dofinansowanie ze środków RPOWP Gmina zobowiązana jest zrealizować łącznie minimum :

 • 1 instalację solarną o mocy 2,67 kWt,
 • 31 instalacji fotowoltaicznych o łącznej mocy 133,545 kWp

W tym:

 • na obszarze miejskim 1 instalacji solarnej i 17 instalacji fotowoltaicznych,
 • na obszarze wiejskim 14 instalacji fotowoltaicznych.

Spośród wszystkich instalacji fotowoltaicznych  24 instalacji  o mocy do 5 kWp (łącznie 84,795 kWp)  oraz 7 instalacji  o  mocy powyżej 5 kWp ( łącznie 48,75 kWp).

Załączone  Listy zostały utworzone zgodnie z wytycznymi regulaminu naboru wniosków i realizacji projektu „Inwestycje wykorzystujące odnawialne źródła energii na potrzeby budynków mieszkalnych w gminie Krynki”, tj. z uwzględnieniem:

 1. kryterium formalnego – wszystkie warunki muszą być spełnione,
 2. punktacji kryterium merytorycznego,
 3. kolejności wpływu wniosków,
 4. kryteriów różnicujących/rozstrzygających na podstawie których Gmina Krynki zakwalifikowała się do udziału w Projekcie,
 5. wysokości dofinansowania zgodnie z umową UDA-RPPD.05.01.00-20-0876/20-00.

Zgodnie z ust. 9 § 7 regulaminu naboru wniosków i realizacji projektu,  w związku z koniecznością dochowania kryteriów różnicujących/ rozstrzygających na podstawie których Gmina Krynki zakwalifikowała się do udziału w Projekcie, czyli warunków na jakich projekt uzyskał dofinansowanie ze środków RPOWP w zakresie oceny projektu, Gmina Krynki dokonała przesunięć  między listą zakwalifikowanych, a listą uzupełniającą  obszaru wiejskiego:

 1. Numer ewidencyjny  020 z pozycji 11 listy  zakwalifikowanych, przesunięto  na listę uzupełniającą – pozycję nr 1 ( instalacja o mocy powyżej 5 kWp – powodująca zaniżenie oceny projektu w ramach powyższych kryteriów).
 2. Numer ewidencyjny 036 z pozycji 14 listy zakwalifikowanych, przesunięto na listę uzupełniającą pozycję   nr 2 ( instalacja o mocy powyżej 5 kWp- powodująca zaniżenie oceny projektu w ramach powyższych kryteriów). 
 3. Numer ewidencyjny 023 oraz 031 z pozycji 12 i 13 na liście zakwalifikowanych zostały przesunięte na pozycję 11 i 12 w następstwie pkt. 1 .
 4. Numer ewidencyjny 033 z pozycji 1 listy uzupełniającej  przesunięto  na listę zakwalifikowanych pozycja nr 13 ( instalacja o mocy poniżej  5 kWp – dochowująca kryteria oceny projektu).
 5. Numer ewidencyjny 039 z pozycji 2 listy uzupełniającej  przesunięto  na listę zakwalifikowanych pozycja nr 14 ( instalacja o mocy poniżej  5 kWp -dochowująca kryteria oceny projektu).

Gmina Krynki poinformuje na piśmie lub za pomocą poczty elektronicznej  Wnioskodawców znajdujących się na liście Zakwalifikowanych  o możliwości zawarcia Umowy Powierzenia Grantu, wskazując jednocześnie ewentualne niezbędne dane i dokumenty, które powinny zostać przedstawione przez Wnioskodawcę przed podpisaniem Umowy.

Na tym etapie weryfikowany będzie brak zaległości z tytułu podatków i opłat lokalnych oraz innych należności wobec Gminy. W przypadku stwierdzenia zaległości zostaną one wskazane do uregulowania w wyznaczonym terminie. Nieuregulowanie zaległości we wskazanym terminie skutkować będzie odrzuceniem wniosku i brakiem możliwości podpisania umowy, i przyznaniem grantu osobie z listy rezerwowej, zgodnie z jej kolejnością, pod warunkiem dostępności   środków  na udzielenie Grantu. Termin na zawarcie Umowy Powierzenia Grantu wynosi 30 dni od dary wysłania informacji o możliwości podpisania Umowy , lecz może zostać wydłużony przez Grantodawcę do 45 dni.

UWAGA ! W przypadku pojawienia się oszczędności wynikających z realnie poniesionych  kosztów instalacji w stosunku do wydatków zakładanych,  granty zostaną przyznane  kolejnym osobom z listy rezerwowej.

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

Załącznik nr 4

Załącznik nr 5

Print Friendly, PDF & Email