Zimowe utrzymanie dróg w Gminie Krynki

Zimowe utrzymanie dróg w Gminie Krynki

Informujemy mieszkańców Gminy Krynki, że za właściwe utrzymanie drogi na terenie gminy Krynki odpowiada osobno każdy zarządca drogi: Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich – za drogi wojewódzkie, Powiatowy Zarząd Dróg w Sokółce – za drogi powiatowe, a Zakład Komunalny w Krynkach za ulice i drogi gminne oraz przypominamy o obowiązkach wynikających z zimowego utrzymania dróg i chodników.

Zimowe utrzymanie dróg gminnych opiera się na następujących warunkach:

– w zakresie odśnieżania – jezdnia odśnieżona możliwie szeroko;

– w zakresie ograniczania śliskości – jezdnia posypana na odcinkach decydujących o możliwościach ruchu, szczególnie: skrzyżowania z innymi drogami, przystanki komunikacyjne, odcinki dróg o pochyleniu ponad 4% oraz w innych wskazanych miejscach.

Prace, co do zasady, prowadzone są po ustaniu opadów śniegu.

Śnieg może zalegać wszędzie, jedynie drogi muszą być przejezdne, a chodniki możliwe do przejścia.

Warto pamiętać, że bezpieczeństwo na drogach w okresie zimy w dużej mierze zależy także od wszystkich użytkowników dróg, w tym od kierujących pojazdami. Kierowcy powinni zdawać sobie sprawę z konieczności nie tylko dostosowania techniki jazdy do warunków zewnętrznych, ale także właściwego przygotowania pojazdu, w tym szczególnie stosowania opon o odpowiednim rodzaju i stopniu zużycia.

W związku z pracami związanymi z zimowym utrzymaniem dróg, prosimy mieszkańców o niepozostawianie pojazdów na jezdni, ponieważ utrudnia to, a niekiedy wręcz uniemożliwia wykonywanie robót na drogach.

Jednocześnie prosimy o zwrócenie uwagi, czy gałęzie drzew rosnących w pobliżu granicy nieruchomości prywatnych nie przerastają na ulice, ograniczając w ten sposób skrajnię drogi i utrudniając wykonywanie prac związanych z zimowym utrzymaniem dróg. W przypadku występowania takich sytuacji prosimy o niezwłoczne przycięcie gałęzi.

Obowiązki związane z zimowym utrzymaniem chodników:

Urząd Miejski w Krynkach przypomina o obowiązkach ciążących na właścicielach nieruchomości, wynikających z Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Krynki.

Zgodnie z §4 ww. Regulaminu Właściciele nieruchomości położonych wzdłuż chodników mają obowiązek uprzątania błota, śniegu, lodu oraz innych zanieczyszczeń z chodników położonych bezpośrednio przy granicy nieruchomości oraz z części nieruchomości służących do użytku publicznego.  Dopuszcza się możliwość pryzmowania śniegu i lodu na skraju chodnika od strony jezdni w sposób nie powodujący zakłóceń w ruchu pieszych lub pojazdów z zachowaniem możliwości odpływu wód roztopowych.

Oznacza to, że za stan utrzymania chodnika w takiej sytuacji odpowiada nie zarządca drogi, lecz osoba (lub osoby), do której należy nieruchomość położona wzdłuż danego odcinka chodnika.

Zabrania się zgarniania śniegu, lodu i błota lub innych zanieczyszczeń z chodnika na jezdnię.

Prosimy właścicieli nieruchomości o stałe monitorowanie porządku na chodnikach i usuwanie na bieżąco śniegu, lodu i błota pośniegowego, pojawiających się w związku z występowaniem opadów i zmian temperatur.


Poniżej przedstawiamy wykazy dróg i ulic będących w zarządzie właściwych instytucji:

  1. Drogi wojewódzkie (Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich):

– droga nr 674 Sokółka – Krynki (w tym ul. Sokólska,)

– droga nr 676 Białystok – Supraśl/Supraśl – Krynki – gr. Państwa (w tym: Pl. Jagielloński, ul. Legionowa, ul. Grodzieńska do gr. Państwa).

  1. Drogi powiatowe (Powiatowy Zarząd Dróg w Sokółce):

– droga nr 1272 B Babiki – Usnarz Górny – Jurowlany – Krynki (w tym: ul. Bema),

– droga nr 1274 B Szudziałowo – Sukowicze – Harkawicze – Jurowlany,

– droga nr 1278 B Szudziałowo – Ostrów Północny – Ostrów Południowy – Ostrów Nowy – Świdziałówka Nowa – Górany – droga 1443 B,

– droga nr 1279 B Krynki – Ostrów Południowy,

– droga nr 1281 B droga 1443 B – Górany (w tym: ul. Kościelna, część ul. Nadrzecznej),

– droga nr 1282 B Krynki – Kruszyniany – Łużany – Bobrowniki (w tym: ul. Garbarska, ul. Pohulanka),

– droga nr 1283 B Łapicze – droga 1282 B,

– droga nr 1284 B Trejgle – Plebanowo – Nietupa – Kundzicze – Górka – droga 1282 B,

– droga nr 1285 B Sanniki – Ciumicze – droga 1284 B,

– droga nr 1286 B Kruszyniany – Sanniki – Szaciły – Nietupa,

– droga nr 1287 B Trejgle – Białogorce – Ozierany Wielkie – Łosiniany – Chomontowce – Bobrowniki,pp0

– droga nr 1288 B Kruszyniany – Łosiniany – Rudaki do gr. Gminy Gródek.

  1. Drogi gminne (Zakład Komunalny w Krynkach):

– Aleja Szkolna, ul. Akacjowa, ul. Browarna, ul. Cerkiewna, ul. Czysta, ul. Górna, ul. Graniczna, ul. Grochowa, ul. Kaukazka, ul.11-go Listopada, ul. Lipowa, ul. 1-go Maja, ul. Mokra, ul. Nowa, ul. Ogrodowa, ul. Okopy, ul. Polna, ul. Piłsudskiego, ul. Rynkowa, ul. Spółdzielcza, ul. Stary Dwór, ul. Targowa, ul. Ukośna, ul. Wąska, ul. Wojska Polskiego, ul. Zaułek Gminny, ul. Zaułek Nowy, ul. Zaułek Szpitalny, ul. Zielona, ul. Nadrzeczna, ul. Zaułek Szkolny,

– pozostałe drogi na terenie Gminy Krynki.

Dane kontaktowe:

Drogi wojewódzkie (Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich)
– tel. stacjonarny: 85 67 67 149
– tel. komórkowy: 502 056 130

Drogi powiatowe (Powiatowy Zarząd Dróg w Sokółce)
– tel. stacjonarny: 85 711 89 09 w 23 lub 85 711 89 09 w 31

Drogi gminne (Zakład Komunalny w Krynkach)
– tel. stacjonarny: 85 7228 550 w. 39
– tel. komórkowy: 601 196 694